ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 31
от 4 август 2015 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Услуга по построяване на жилищна сграда по проект на възложителя

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

В бр. 7/2015 г на сп.”Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Предприятие е сключило договор за услуга по построяване на жилищна сграда по проект на възложителя. Очаква се разходите по строителството да бъдат в размер на 1 020 000 лв., а цената на услугата да е в размер на 1 200 000 лв., която е приета и одобрена от възложителя по договора за стр...

пълният текст...

Данъчното третиране на субсидиите, получени от физическите лица - земеделски производители по схемата за национални доплащания за тютюн

Лорета Цветкова, данъчен експерт

В бр. 6/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя“, Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Как се извършва данъчното третиране на субсидиите, получени от физическите лица - земеделски производители по схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с производство, отнасяща се за референтен период 2007 - 2009 г. ?...

пълният текст...

Осигуряване на контролни и управителни органи на фондация с нестопанска цел, които не получават възнаграждение

Димитър Бойчев, юрист

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив“, Димитър Бойчев, юрист, отговаря на следния въпрос: Учредена е фондация съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ). Членовете на съвета на фондацията и на управителният съвет, се назначават първоначално от учредителите за срок от 3 години, а управителния съвет, както и неговия председател, се определят първоначално от учре...

пълният текст...

Платен годишен отпуск по време на майчинство

Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване

В бр. 11/2015 г на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следните въпроси: Може ли по време на ползване на отпуск по майчинство и за отглеждане на малко дете да се начисли по ведомост обезщетението за полагаемия се редовен годишен отпуск? Лице, което работи при ненормирано работно време, има ли право на удължен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2015
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg