НОВО: "Счетоводен лексикон" се обнови като СЧЕТОВОДНА ПРАКТИКА - praktika.bg. Ползва се с настоящата ви парола. Към новият сайт...
ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ
Влезте на praktika.bg
и въведете вашата
парола.

брой 21
от 22 май 2017 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


_______________________________________________________________________

Счетоводна политика при преминаване към МСФО

Отговарят експертите на ИК "Български законник".

Въпрос: Какво трябва да се направи, ако предприятието реши при преминаването към МСФО да приложи счетоводна политика, различна от досегашната?Отговор: Всички различия от преизчисленията в резултат на прилагане на различна счетоводна политика спрямо досегашната по отношение на сделки и събития, активи, пасиви, приходи и разходи трябва да се отчетат в собствения капитал (за сметка на нер...

пълният текст...

Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на машини от Швеция

Отговарят експертите на ИК "Български законник".

Въпрос: На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои покупка на машини от Швеция. Съгласно предварителните договорености с доставчика за покупката ще бъдат направени няколко авансови плащания, а окончателната фактура за нея ще се издаде в месеца преди извършването на доставката на машината. Доставчикът е регистриран за целите на облагането в Швеция и разходите за превоз...

пълният текст...

Основание за подаване на заявление по чл. 2а

Отговарят експертите на ИК "Български законник".

Въпрос: Кога се подава заявление по чл. 2а от наредбата?Отговор: Съгласно чл. 2а от наредбата самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от КСО, и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване могат да заявят кои задължения за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват, като подадат заявление ...

пълният текст...

Причини, обуславящи срочността на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ

Отговарят експертите на ИК "Български законник".

Въпрос: Какво трябва да бъде правното основание за сключване на трудов договор за период, по-малък от една година, и по-конкретно – може ли да е поради недостиг на средства?Отговор: Очевидно става дума за срочен трудов договор за определен срок по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ, доколкото само при него съществуват законови ограничения за периода, за кой...

пълният текст...
 

Преминете към
Logo

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право