ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 26
от 29 юни 2015 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Характеристики на метода на собствения капитал

доц. д-р Васил Божков, д.е.с.

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира метода на собствения капитал при съставяне на консолидирани финансови отчети.Методът на собствения капитал е счетоводен метод (наричан още счетоводен модел, счетоводноправен принцип) за отразяване на инвестициите в АСП в КФО, които не са придобити с цел предстояща продажба (което е общо изискване за всички дългосрочни инвестиции) ...

пълният текст...

Признаване и облагане на разходите за данъчни цели

Георги Петков, данъчен консултант

В бр. 5/2015 г на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Кои счетоводни разходи се признават за данъчни цели съгласно ЗКПО?В ЗКПО е предвиден сериозен ред за признаване и облагане на разходите, в зависимост от тяхната документална обоснованост. Основните препратки в ЗКПО са към Закона за счетоводството (ЗСч). Нашият Закон за счетоводството, съдържа определено много фи...

пълният текст...

Задължителни осигурителни вноски на българи, работещи в трета държава без трудов договор

Димитър Бойчев, юрист

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Димитър Бойчев, юрист, отговаря на следния въпрос: Граждани на България работят без трудово правоотношение в трета държава за юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз. Възнагражденията ще се изплащат от чуждестранното юридическо лице. Дължат ли се задължителни осигурителни вноски в България?Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО)...

пълният текст...

Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата

Мариана Василева, експерт в Министерски съвет

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство+”,Мариана Василева, експерт в Министерски съвет, отговаря на следния въпрос: Какви обезщетения се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата?Съкращаване на щата е основание за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ). Оставането без работ...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2015
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg