ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 17
от 25 април 2016 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Счетоводно и данъчно отчитане на обединение по чл. 275 от ТЗ и чл. 357 и 356 от ЗЗД

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Български законник", Иван СИМОВ – регистриран одитор, отговаря на следния въпрос:Как се осчетоводява и отчита данъчно (ДДС, ЗКПО) обединение по чл. 275 от ТЗ и чл. 357 и 356 от ЗЗД между две ЕООД (съответно 51% за 1-то и 49% за 2-то) за участие в обща тръжна процедура, като е посочена банковата сметка на второто ЕООД за получава...

пълният текст...

Формиране на облагаемия доход и годишната данъчна основа при облагане на доходите, получени от съдружници

Лорета Цветкова, държавен експерт в ЦУ на НАП

В бр. 2 от 2016 г. на сп. „Счетоводство+“ Лорета Цветкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Как се формират облагаемия доход и годишната данъчна основа при облагане на доходите, получени от съдружници?

Облагаемият доход на съдружниците, полагащи личен труд в собствените си дружества, се формира по реда на чл. 24 от ЗДДФЛ. Следва д...

пълният текст...

Обезщетения от ДОО и други плащания, обвързани с минималната работна заплата

Жанет Богомилова, юрист

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, представя как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, свързани с нея.

Съгласно чл. 41, ал. 2 КСО дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е обвързано с MP3. Поначало то се изчислява от среднодневното брутно трудово възнаграждение...

пълният текст...

Неизползван платен годишен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Български законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос:Ако едно лице не подаде молба за ползване на платен годишен отпуск през годината или е ползвало част от него и не подаде молба за прехвърляне на отпуска или частта от него в следващата календарна година, същият отлага ли се за следващата година или се губи?

Ако отпускът или част от него е...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg