ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 15
от 14 април 2015 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Счетоводно отчитане на разходи настъпили при събитие с извънреден характер

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Как се отчитат счетоводно разходи настъпили при събитие, което има извънреден характер?Стопанските операции, които могат да се квалифицират като извънредни статии и поради тази причина да се отчитат текущо като извънредни разходи, не са много на брой. Поради тази причина, счет...

пълният текст...

Размер на новите данъчни облекчения за деца

Лорета Цветкова, данъчен експерт

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса как се определя размерът на новите данъчни облекчения за деца.Размерът на данъчното облекчение за деца се определя, като от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ се приспадат:

- двеста лева - при едно, ненавършило пълнолетие дете;

- четиристотин лева - при две, ненавърши...

пълният текст...

Промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Лариса Тодорова, държавен експерт в Дирекция “Трудово право

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, представя промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.Промените, обнародвани в ДВ, бр. 20 от 17 март 2015 г., произтичат от влезлите...

пълният текст...

Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Мариана Василева, експерт в МС

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, прилага ли се към обезщетението по чл. 224 от КТ?Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната запла...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2015
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg