ЕЛЕКТРОНЕН ДАЙДЖЕСТ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Въведете своята парола в полето и натиснете "Вход".

брой 13
от 27 март 2017 г.

Изберете друг брой:
Нормативни актове
Писма и указания
Формуляри
Справочник


ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 58 лв. без ДДС
_______________________________________________________________________

Особености при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП

доц. д-р Диана Ималова

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Диана Ималова отговаря на въпроса: Какви са особеностите при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП?

Бюджетните организации (предимно министерства, централни ведомства и общини) могат да гарантират дългове на трети страни пред банки и други финансови институции, като издават гаранции от името и за сметка на държавата, респ. общината. Социалн...

пълният текст...

Промени в ЗДДС, свързани със специалните правила, уреждащи третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, свързани със специалните правила, уреждащи третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества?

До края на 2016 г. в ЗДДС не съществуваше нито една правна норма, която да визира неперсонифицираните дру...

пълният текст...

Промени в КСО, свързани с осигурените лица и осигурителния доход

Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в Кодекса на социално осигуряване, в сила от 1 януари 2017 г.

Промяната в чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО е прецизираща и е свързана с изключване от обхвата й на лицата по чл. 114а, ал. 1 КТ - работещите по трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, предвид това, че тяхното оси...

пълният текст...

Възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено

експерти от МТСП

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Предстои прекратяване на трудовия договор със служител по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, поради невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност. Същевременно служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в нам...

пълният текст...
 

 
 
  Настолник на
счетоводителя
2016
цена: 28.80 лв.

  Новият Закон за счетоводството и новите счетоводни стандарти
2016
цена: 42 лв.

 
 

Нова и актуализирана справочна информация за практическо
счетоводство!

 
Поводът за новия Закон за счетоводството и промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива.
Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 г.

Очаквайте книгата веднага след обнародването на промените.

 

 

Счетоводство
Данъци
Осигуряване
Трудово право

Специализирани сайтове
 

Професионални издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право: zakonnik.bg

 

Счетоводно-правна информационна система: ekspertis.bg